สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง

      เทศบาลตำบลน้ำยืน มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ที่ 9 บ้านโนนทอง ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ของประเทศไทย โดยเทศบาลตำบลน้ำยืน ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล (เดิม) ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

พื้นที่

      เทศบาลตำบลน้ำยืน มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งสิ้น 5.04 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของ ตำบลสีวิเชียร 9 หมู่บ้าน (หมู่ 1 บ้านวารีอุดม, หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์, หมู่ 4 บ้านโนนเจริญ, หมู่ 6 บ้านสงวนรัตน์, หมู่ 7 บ้านศรีเมืองใหม่, หมู่ 9 บ้านโนนทอง, หมู่ 10 บ้านสีวิเชียร, หมู่ 12 บ้านศรีบุญเรือง และ หมู่ 15 บ้านโนนเจริญศึกษา) และพื้นที่ของตำบลโซง อีก 1 หมู่บ้าน (หมู่ 6 บ้านน้ำยืน)

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ
  • ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของถนนโนนคู่เขตโขงห่างจากถนนโนนคู่เขตโขงระยะทาง 80 เมตร และห่างจากถนนวิสูตรโยธาภิบาลระยะทาง 420 เมตร ขนานกับถนนโนนคู่เขตโขงทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนกิจพันธ์ฟากตะวันออก
  • จากหลักเขตที่ 2 เลียบริมถนนกิจพันธ์ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่บรรจบกับห้วยตาเอ็ม
  • จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมห้วยตาเอ็มฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบกับถนนสีวิเชียรฟากเหนือ
  • จากหลักเขตที่ 4 ขนานกับถนนสีวิเชียรไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก หลักเขตที่ 4 ระยะ 80 เมตร
  • จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นโค้งขนานกับซอย 7 แล้วตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมห้วยห่องแสงฝั่งตะวันตก
 • ทิศใต้
  • จากหลักเขตที่ 9 เลียบริมห้วยตาเอ็มฝั่งตะวันออก ไปบรรจบกับห้วยบอนบอนฝั่งใต้ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ แล้วข้ามห้วยบอน ถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งอยู่ริมถนนอนุสรณ์นิติสารฟากใต้
  • จากหลักเขตที่ 10 เลียบถนนอนุสรณ์นิติสาร ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งอยู่ปลายซอย 1 ฟากตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 11 ตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพิทักษ์ประชา ฟากตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 12 เลียบริมถนนพิทักษ์ประชา ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 12 ระยะทาง 350 เมตร
  • จากหลักเขตที่ 13 ขนานกับถนน รพช. ไปทางทิศตะวันตก ข้ามห้วยอันซอง ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ห้วยอันซองฝั่งตะวันตก ห่างจากหลักเขตที่ 13 ระยะทาง 210 เมตร
 • ทิศตะวันออก
  • ตั้งแต่หลักเขตที่ 6 เลียบริมห้วยห่องแสงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งอยู่หางจากถนน ร.พ.ช. ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 200 เมตร
  • จากหลักเขตที่ 7 ขนานกับถนรพช. ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 7 ระยะทาง 900 เมตร
  • จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นโค้งขนานกับถนน รพช. ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบกับห้วยตาเอ็ม
 • ทิศตะวันตก
  • จากหลักเขตที่ 14 เลียบริมห้วยอันซองฝั่งตะวันตก ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งอยู่ห่างจากปากซอย 1 ระยะทาง 320 เมตร
  • จากหลักเขตที่ 15 ขนานกับถนน รพช. ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของถนนสีวิเชียร ระยะทาง 210 เมตร
  • จากหลักเขตที่ 16 ตรงไปทางทิศเหนือ ในแนวขนานกับถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากถนนโนนคู่เขตโขง ระยะทาง 80 เมตร
  • จากหลักเขตที่ 17 ขนานกับถนนโนนคู่เขตโขง ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 18 ตั้งอยู่ริมห้วยตาตุ้ม ฝั่งตะวันออก
  • จากหลักที่ 18 ตรงไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักที่ 1

ประชากร

      เทศบาลตำบลน้ำยืนมีประชากรตามสถิติการทะเบียนราษฎร ทั้งสิ้น 9,058 คน เป็น ชาย 4,490 คน และ หญิง 4,568 คน จำนวนประชากรเฉลี่ย 1,797 คน/ตร.กม. มีจำนวนครัวเรือน 3,239 ครัวเรือน ความหนาแน่นของครัวเรือนเฉลี่ย 643 ครัวเรือน/ตร.กม

ลำดับที่ ชื่อชุมชน หมู่ที่ ตำบล ชาย หญิง รวม
1 วารีอุดม 1 สีวิเชียร 376 342 718
2 โนนสวรรค์ 2 สีวิเชียร 449 489 938
3 โนนเจริญ 4 สีวิเชียร 219 247 466
4 สงวนรัตน์ 6 สีวิเชียร 513 561 1,074
5 ศรีเมือง 7 สีวิเชียร 339 332 671
6 โนนทอง 9 สีวิเชียร 856 856 1,712
7 สีวิเชียร 10 สีวิเชียร 299 300 599
8 ศรีบุญเรือง 12 สีวิเชียร 617 657 1,274
9 โนนเจริญศึกษา 15 สีวิเชียร 173 196 369
10 น้ำยืน 6 โซง 649 588 1,237

 

ลักษณะภูมิอากาศ

      สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศค่อนข้างเย็น มีฝนตกสม่ำเสมอ ไม่แห้งแล้ง ฝนตกเฉลี่ยปีละ 7.1 มิลลิเมตร

การเมืองและการปกครอง

      เทศบาลตำบลน้ำยืน มีนโยบายด้านการเมืองการบริหาร เพื่อพัฒนาการเมืองและการบริหารงานให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการกำหนดนโยบาย การบริการ การเงินการคลัง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้นของเทศบาล ตลอด จนการเสริมสร้างจิตสำนึกของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลักบริหารจัดการสู่ธรรมาภิบาล ดังนี้

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และนโยบายจังหวัด การเมือง และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
  • เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชน มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมุ่งเน้นมาตรการ การป้องกัน แก้ไข พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพทั่งถึง และทันท่วงที
  • มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาล ให้สามารถบริหารประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงานลูกจ้าง ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการของประชาชน
  • นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริการประชาชนให้ได้ความสะดวกเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับความเจริญของบ้านเมือง รวมทั้งทบทวนระเบียบ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่น มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
  • มุ่งพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความก้าวหน้าในวิทยาการ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้ งถิ่น เน้นการจัดทำประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมระบบตรวจสอบความโปร่งใส และประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชน

การศึกษา

      เทศบาลตำบลน้ำยืน มีสถานศึกษาที่คอยให้การศึกษาแก่นักเรียนในเขตเทศบาลซึ่งประกอบไปด้วยสถานศึกษาสังกัดเทศบาลจำนวน 2 แห่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดน้ำยืน โรงเรียนเอกชนจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลน้ำยืน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุปผา โรงเรียนไกยวินิจ โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโซง โรงเรียนน้ำยืน โรงเรียนเจริญศึกษา ซึ่งอยู่ใกล้กับเทศบาลสามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนได้อย่างสะดวกสบาย โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา

การสาธารณสุข

      เขตเทศบาลตำบลน้ำยืน มีโรงพยาบาลจำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลน้ำยืน มีเตียงสามารถ รองรับผู้ป่วยขนาด 50 เตียง ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง และคลินิกเอกชน จำนวน 5 แห่ง

การคมนาคมขนส่ง

 • เส้นทางการคมนาคมที่ติดต่อกับเทศบาลตำบลน้ำยืนโดยทางรถยนต์ มีดังนี้
  • ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ( ถนน รพช.) เป็นถนนสายหลักของชุมชน มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงชุมชนกับหลักเมือง มีระยะทางห่างจากอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 56 กม.
  • ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 217 เป็นถนนสายหลักอีกสายหนึ่ง ซึ่งแยกไปจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2248 ไปอำเภอเดชอุดม 51 กม. และไปบ้านแก้งระยะทาง 22 กม.
  • ทางคมนาคมสายรองเป็นเส้นทางที่บทบาทในการเชื่อมโยงระหว่างชุมชนต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ ถนนสีวิเชียร ถนนสงวนรัตน์ ถนนวิสูตรโยธาภิบาล ถนนสุขาภิบาล ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนที่แยกมาจากถนน รพช. (ทางหลวงหมายเลข 2248)
  • ถนนสายย่อยหรือถนนสายซอย เป็นถนนที่เชื่อมโยงระหว่างถนนสายรองเข้าด้วยกันโดยถนนสายย่อยของชุมชนนี้ส่วนมากเป็นถนนที่มีผิวจราจรเป็นลูกรังหรือถนนคอนกรีตผิวจราจรกว้างประมาณ 3 - 6 เมตร

      ส่วนการใช้บริการในด้านขนส่งโดยสารและการบริการวิ่งตลอดทั้งวันโดยมีรถบัสวิ่งระหว่างอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รถสองแถวเล็กวิ่งระหว่าง อ.น้ำยืน – อ.เดชอุดม รถสองแถววิ่ง อ.น้ำยืน – อ.นาจะหลวย และรถบัสวิ่งระหว่าง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี - อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

      นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีรถทัวร์วิ่งทุกวันระหว่าง อ.น้ำยืน – อ.กันทรลักษ์ – กรุงเทพมหานครวันละ 6 คัน โดยวิ่งเส้นทางผ่านบ้านด่าน เขาพระวิหาร จำนวน 2 คัน และ ผ่านกิ่ง อ.น้ำขุ่น อำเภอทุ่งศรีอุดม 1 คัน

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ