วิสัยทัศน์-พันธกิจ

     เทศบาลตำบลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน อุบลราชธานี มีนายกเทศมนตรีตำบลน้ำยืน เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคตของ เทศบาลตำบลน้ำยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

"น้ำยืน เมืองน่าอยู่ อู่วัฒนธรรม นำการศึกษา ประชามีส่วนร่วม"

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำยืน (Strategic)

 1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมมมาภิบาล
  • เป้าหมาย
   1. ประชาชนมีองค์ความรู้ และมีส่วนรวมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
   2. ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินของเทศบาลตำบลน้ำยืนเพิ่มขึ้น
  • กลยุทธ์
   1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหารแก่ประชาชน
   2. ส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน
   3. พัฒนาด้านบุคลากรและระบบบริหารจัดการ
 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • เป้าหมาย
   1. ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้ สะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
   2. ประชาชนสาธารณูปโภค เพียงพอและทั่วถึง
  • กลยุทธ์
   1. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบระบายน้ำ
   2. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและสะพาน
   3. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า
 3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
  • เป้าหมาย
   1. ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี
   2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
   3. ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยได้รับสงเคราะห์ทั่วถึงและเพียงพอ
  • กลยุทธ์
   1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนและสงเคราะห์
   2. ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและบรรเทาสาธารณภัย
   3. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
   4. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
 4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  • เป้าหมาย
   1. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • กลยุทธ์
   1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
   2. ส่งเสริมตลาดชุมชนและสิ้นค้าพื้นเมือง
   3. ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิสาหกิจชุมชน
   4. ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรการประมง และปศุสัตว์
 5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
  • เป้าหมาย
   1. เทศบาลตำบลน้ำยืน มีการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงยั่งยืน
  • กลยุทธ์
   1. ส่งเสริมการศึกษาเด็ก เยาวชนและประชาชน
   2. ส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
   3. ส่งเสริมการกีฬาและนันทการ
   4. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 6. 6. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  • เป้าหมาย
   1. ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการบริโภค อุปโภคเพียงพอและทั่วถึง
   2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาให้คงอยู่คู่ชุมชน
   3. นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
  • กลยุทธ์
   1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน
   2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำตามธรรมชาติและการเกษตร
   3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
   4. ส่งเสริม พัฒนาความร่วมมือทางการค้า การลงทุนผู้ประกอบการโอท็อป
   5. ส่งเสริมพัฒนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ