Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำยืน เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสงวนรัตน์ รหัสสายทาง อบ.ถ.27-004 ถนนสงวนรัตน์ ตำบลสีวิเชียร หนา0.04 เมตร ยาวรวม 1,751.00 เมตร จำนวน 4 ช่วงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,212.00 ตารางเมตร

วันอังคาร, 02 พฤศจิกายน 2564 16:04

ประกาศเทศบาลตำบลน้ำยืน  เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสงวนรัตน์ รหัสสายทาง อบ.ถ.27-004 ถนนสงวนรัตน์ ตำบลสีวิเชียร หนา0.04 เมตร ยาวรวม 1,751.00 เมตร จำนวน 4 ช่วงพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,212.00 ตารางเมตร

ภารกิจ/โครงการ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลน้ำยืน อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ